UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

 

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 12 lutego 2013r. (wtorek) o godz. 16.30

w Sali Sesyjnej w ubowie,

62- 260 ubowo,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci

2. Wybór przewodniczcego i protokolanta

3. Przyjcie porzdku obrad

4. Przyjcie protokou obrad z WZC z dnia 27.11.2012 roku

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków

7. Sprawozdanie zarzdu z dziaalnoci za okres od 27.11.2012 roku do 12.02.2013 wraz  z przedstawieniem zada planowanych do wykonania w roku 2013

8. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyskusja nad propozycj zmian.

9. Podjcie uchway przyjmujcej now tre Lokalnej Strategii Rozwoju

10. Ustalenie wysokoci skadek czonkowskich na rok 2013 w stowarzyszeniu

11. Podjcie uchway w sprawie wysokoci skadek czonkowskich na rok 2013

12. Podjcie uchway w sprawie zabezpieczenia kredytu na dziaanie Wdraanie projektów wspópracy w kwocie 25 tys. zotych

13. Przedstawienie propozycji zmian do treci statutu wynikajcych z obowizku okrelonego w  wezwaniu Sdu Rejonowego Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego

14. Gosowanie w sprawie zmian statutu oraz podjcie uchway w przedmiocie zmiany statutu

15. Zmiana skadu czonków zarzdu:

- przyjcie rezygnacji z penienia funkcji Czonka Zarzdu Pana Piotra Pacholczyka

- przyjcie rezygnacji z penienia funkcji Prezesa Zarzdu Pani Magorzaty Halber

- wybory uzupeniajce do Zarzdu i wybór Prezesa

16. Wolne wnioski i gosy

17. Zamknicie obrad

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid

 

 


 

Zaczniki w postaci:

 1. Protokó z WZC z dnia 27.11.2012
 2. Sprawozdanie z dziaalnoci oraz plany na 2013
 3. Zestawienie zmian do Lokalnej Strategi Rozwoju
 4. Zestawienie zmian statutu
 5. Treci proponowanych uchwa:
  a) uchwaa w przedmiocie powoania Prezesa
  b) uchwaa w przedmiocie przyjcia rezygnacji z penienia funkcji Czonka Zarzdu
  c) uchwaa w przedmiocie przyjcia rezygnacji z penienia funkcji Prezesa Zarzdu
  d) uchwaa w przedmiocie wprowadzenia zmian do treci Statutu Stowarzyszenia wiatowid
  e) uchwaa w przedmiocie ustalenia wysokoci skadek czonkowskich na 2013 rok obowizujcych w Stowarzyszeniu wiatowid
  f) uchwaa w przedmiocie przyjcia nowej treci Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenia wiatowid
  g) uchwaa w przedmiocie wyraenia zgody na zacignicie kredytu
  h) uchwaa w przedmiocie powoania Czonka Zarzdu

 

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 12.02.2013 o godz. 16.45 bez wzgldu na liczb czonków.
 2. Odnonie pkt 13 i 14 porzdku obrad – konieczno podjcia ponownej uchway w przedmiocie zmiany statutu w zakresie odpowiadajcym zmianom przyjtym na Walnym Zgromadzeniu Czonków w dniu 27 listopada 2012 r. wynika z obowizku okrelonego w wezwaniu Sdu Rejonowego Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego. Sd zobowiza Stowarzyszenie do doprecyzowania zapisów statutu poprzez wpisanie do treci statutu wszystkich rodzajów dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie wraz z przypisaniem kademu rodzajowi odpowiedniego kodu PKD - Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci.