Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, że na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,
z w o ł u j e

na dzień 12 lipca 2012r. o godz. 16.00
w Sali Sesyjnej w Łubowie,
62- 260 Łubowo,
Walne Zgromadzenie Członków,

 


z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Światowid – Prezes  Zarządu Stowarzyszenia.

2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków (3-osobowe).

5. Zapoznanie się protokołami z Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia Światowid z dnia 22 listopada 2011, 6 grudnia 2011 roku oraz 26 czerwca 2012.

6. Dyskusja nad protokołami

7. Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z 22 listopada 2011, 6 grudnia 2011 roku oraz 26 czerwca 2012

8. Przedłożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 – Zarząd

9. Przedłożenie sprawozdania z działalności w 2011 – Zarządu

10. Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok – odczytanie na WZC

11. Zmiany w Regulaminie Rady Projektowej

12. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 po nowelizacji w dniu 10.04.2012r.

13. Podjęcie decyzji o udziale w konkursie na dodatkowe środki Wdrażania LSR  w zakresie dodatkowych  zadań wynikających ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-  2012 po nowelizacji w dniu 10.04.2012r.

14. Przedłożenie projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań wynikających ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2012 ponowelizacji w dniu 10.04.2012r.

15. Kierunkidziałalności StowarzyszeniaŚwiatowid na lata 2012/2013

16. Dyskusja

17. Podjęcie Uchwał:

    1/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok i podział nadwyżki,

    2/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011rok

    3/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,

    4/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok,

    5/ uchwalenie zmian w regulaminie Rady Projektowej,

    6/ uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

    7/ uchwalenie projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań dla LGD

18.Przeprowadzenie Wyborów (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna):

     - Zarządu,

     - Komisji Rewizyjnej,

     - Rady Projektowej.

19. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie Protokołów z wyboru:

     - Zarządu,

     - Komisji Rewizyjnej,

     - Rady Projektowej.

20. Wykonanie ugody sądowej,

21. Wolne głosy i wnioski,

22. Zakończenie

                                                                                                       

    Za Zarząd:

 

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12.07.2012 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.