UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, e na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,
z w o u j e

na dzie 26 czerwca 2012r. o godz. 16.00
w Sali Sesyjnej w ubowie,
62- 260 ubowo,
Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Czonków Stowarzyszenia wiatowid – Prezes
     Zarzdu Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawomocnoci Walnego Zgromadzenia – Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwa i Wniosków (3-osobowe).

5. Przedoenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 - Zarzd.

6. Przedoenie sprawozdania Zarzdu za rok 2011 i za I kwarta 2012 oraz kierunków
    dziaalnoci Stowarzyszenia na lata 2012/2013.

7. Przedoenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

8. Zmiany w Regulaminie Rady Projektowej.

9. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikajce ze zmiany Rozporzdzenia  
    Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegóowych
    kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy dziaania do realizacji lokalnej strategii
    rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 po
    nowelizacji w dniu 10.04.2012r.

10. Przedoenie projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych
       zada wynikajcych ze zmiany Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
       dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegóowych kryteriów i sposobu wyboru
       lokalnej grupy dziaania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach
       Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-  2012 po nowelizacji w dniu
       10.04.2012r.

11. Dyskusja,

12. Podjcie Uchwa:
1/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok i podzia nadwyki,

2/ zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu za 2011 rok oraz kierunków dziaalnoci   
      Stowarzyszenia na lata 2012/2013

3/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,

4/ udzielenie absolutorium czonkom Zarzdu za 2011 rok,

5/ uchwalenie zmian w regulaminie Rady Projektowej,

6/ uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

7/ uchwalenie projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych
      zada.

13. Przeprowadzenie Wyborów (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna):
-        Zarzdu,
-        Komisji Rewizyjnej,
-        Rady Projektowej.

14. Ogoszenie wyborów i przedoenie Protokoów z wyboru:
-        Zarzdu,
-       Komisji Rewizyjnej,
-        Rady Projektowej.

15. Wykonanie ugody sdowej,

16. Wolne gosy i wnioski,

17. Zakoczenie

                                                                               

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid

 

UWAGI:
1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 26.06.2012 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków.

2. Projekty zmian w LSR, projekty uchwa dostpne s do wgldu w siedzibie stowarzyszenia codziennie od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00 oraz na stronie stowarzyszenia www.swiatowidlubowo.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA WIATOWID ZE ZMIANAMI

UCHWAA NR 1
UCHWAA NR 2

UCHWAA NR 3

UCHWAA NR 4

UCHWAA NR 5

UCHWAA NR 6

UCHWAA NR 7