UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
środa, 23 czerwca 2010 13:14

Zawiadamiamy, e na podstawie & 21 ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie, zwouje na dzie 29 czerwca 2010 r. o godz. 18.00 w Sali Sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie, 62-260 ubowo 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków.

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Czonków
3. Przyjcie porzdku obrad
4. Powoanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Powoanie Komisji Uchwa i Wniosków
6. Stwierdzenie prawidowoci zwoania i wanoci podejmowania uchwa przez Walne Zgromadzenie Czonków
7. Przedstawienie:
     a) sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Stowarzyszenia w 2009 r.
     b) sprawozdania fiansowego obejmujcego; bilans na dzie 31.12.2009 r.,
         rachunek zysków i strat oraz informacj dodatkow za 2009 r.
     c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
     d) wniosek Zarzdu co do pokrycia straty lub podziau zysku,
     e) zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu za dziaalno Stowarzyszenia za 2009 r.
8. Dyskusja
9. Podjcie uchwa w przedmiocie:
     a) zatwierdzenie sprawozdania finasowego obejmujcego; bilans na dzie 31.12.2009 r.,
         rachunek zysków i strat oraz informacj dodatkow za 2009 r.,
     b) pokrycie straty lub podziau zysku,
     c) udzielenia absolutorium dla Zarzdu,
     d) zmian osobowych skadu Rady Projektowej,
     e) zmian w regulaminie Rady Projektowej
10. Zamknicie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Czonków Stowarzyszenia wiatowid drugi termin zebrania 29.06.2010 r. o godzinie 18.15