Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 29 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.00

w Małachowie Szemborowice 12 (na terenie budowy nowej siedziby)

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 12.02.2015 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności za 2014 rok
 8. Sprawozdanie finansowe zarządu z działalności za 2014 rok  
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności stowarzyszenia za rok 2014
 10. Zatwierdzenie zmian do LSR na lata 2009-2013 – przesunięcia w budżecie
 11. Zatwierdzenie dokumentów organizacyjnych stowarzyszenia, w tym: statut, regulamin biura, regulamin Rady Projektowej, regulamin WZC, planu komunikacji ze społecznością w ramach tworzenia LSR 2014-2020.
 12. Przyjęcie stosownych uchwał:

- Uchwała nr 1: przyjęcie sprawozdania finansowego i przekazanie nadwyżki w kwocie 111 810,05  na działalność statutową

- Uchwała nr 2: przyjęcie sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za rok 2014

- Uchwała nr 3: przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2014

- Uchwała nr 4: przyjęcie zmian do LSR na lata 2007-2013

- Uchwała nr 5: przyjęcie zmian do statutu

- Uchwała nr 6: przyjęcie zmian do Regulaminu Biura z nową strukturą organizacyjną

- Uchwała nr 7: przyjęcie zmian do Regulaminu Rady Projektowej

- Uchwała nr 8: przyjęcie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

- Uchwała nr 9: przyjęcie planu komunikacji ze społecznością

 

 1. Omówienie spraw finansowych stowarzyszenia na rok 2015 i 2016
 2. Wolne głosy i wnioski
 3. Zakończenie

Zarząd Stowarzyszenia Światowid

 

Załączniki w postaci:

1.        Protokół z WZC z dnia 12.02.2015

2.        Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

3.        Sprawozdanie finansowe ze rok 2014 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

Będą dostępne do wglądu w biurze stowarzyszenia

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29.06.2015 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.