UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Po przyjedzie, zakwaterowaniu si w hotelu w godzinach popoudniowych odbya si Debata Oksfordzka, której teza brzmiaa nastpujco: „Tylko udzia we wadzach samorzdowych jest motorem rozwoju lokalnego, zarówno pod wzgldem spoecznym jak i gospodarczym”. Zaangaowanie uczestników szkolenia w debat zaskoczyo samych organizatorów i pokazao jak wany jest to temat zarówno dla przedstawicieli samorzdów lokalnych, przedsibiorców jak i organizacji pozarzdowych. Celem debaty byo przetrenowanie przez uczestników szkolenia umiejtnego budowania argumentacji stanowisk za i przeciw oraz spójnego i atrakcyjnego prezentowania argumentów.

W drugi dzie odbyo si szkolenie pt; „owisko” – jest to gra opracowana przez amerykaskiego naukowca Richarda B. Powersa, która bardzo przejrzycie pokazuje mechanizmy tworzenia si zespoów oraz warunków, w jakich one funkcjonuj. Jednoznacznie pokazuje relacj pomidzy wspóprac, a wymiernymi efektami pracy zespoów. Jest to gra, w której uczestnicy wcielaj si w rybaków yjcych z poowu ryb we wspólnym jeziorze. W wyniku ograniczenia zasobów jeziora oraz ryzyka cakowitego utracenia moliwoci poowu, rybacy musz znale sposób, który zapewni im dalsze poowy. Zalet tej gry jest jednoznaczne przeoenie korzyci ze wspópracy na wynik finansowy indywidualnych graczy. Celem grybyo pokazanie mechanizmów tworzenia si zespoów i funkcjonowania grup, sposobów tworzenia przez ludzi zasad i norm dziaania oraz efektywnego korzystania ze wspólnych zasobów. Uczestnicy tej gry uczyli si: jak budowa zespó w oparciu o zaufanie, jak wdraa i egzekwowa przestrzeganie ustalonych norm i zasad dziaania, jak motywowa innych czonków zespou do wspólnego dziaania, jakie zagroenie niesie brak kontroli nad ustalonymi normami, jak oceni, która z postaw, wspópraca czy konkurencja jest bardziej opacalna w duszej perspektywie.

Przez kolejne dwa dni szkoleniowe uczestnicy pracowali nad autodiagnoz – Ja decydent realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Autodiagnoza bya czasem refleksji nad wasnymi kompetencjami i aktywnoci w pracach organów decydujcych o realizacji misji stowarzyszenia. Nastpnie warsztatow metod zapoznano si z nowymi wskanikami. W podgrupach dokonano ocen wniosków z kadej operacji wedug nowych kryteriów i zachowaniem standardu minimum. Podczas prezentacji kadej grupy odbya si dyskusja na temat rónego stopnia oceny danych faktów. Podczas ocen wniosków z operacji „Odnowa i rozwój wsi” czonkowie zawnioskowali do Zarzdu o przeprowadzenie jeszcze w miesicu marcu szkolenia z tej operacji uwzgldniajcego jej specyfik do osi 4. Kolejnym wyzwaniem byo zweryfikowanie wniosków pod wzgldem wskaników produktu, rezultatu i oddziaywa.

Te warsztatowe zajcia poczone z burzliw dyskusj umocniy kompetencje czonków organów decyzyjnych do prawidowej realizacji zada zawartych w strategii i przybliyy ich do lepszego osignicia wyznaczonej misji przez stowarzyszenie. Cay czas spdzony na szkoleniu umocni partnerskie podejcie do problemu i realizacji osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Zgodnie z zasad, e tylko poprzez wspólne zrozumienie celów mona zbudowa dobrze dziaajcy organizm.    

Czas midzy szkoleniami zosta wypeniony spotkaniem z dziaajc na terenie Midzyzdroji Lokaln Grup Dziaania oraz poznaniem okolicznych zasobów przyrodniczo-krajobrazowych tego terenu.

Wyjazd szkoleniowy odby si w ramach dziaania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja” w ramach Programu Leader PROW 2007-2013, EFRROW - Europa inwestujca w obszary wiejskie.