Start Leader Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Kto może ubiegać się o pomoc:

 • Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która spełnia warunki określone w § 4 pkt 1 lit. b, d—g i której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;
 • osoba fizyczna wykonująca  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która spełnia warunki określone w § 4 pkt 1 lit. b, d—g i której został nadany numer identyfikacyjny;
 • osoba prawna, która spełnia warunki określone w § 6 i której został nadany numer identyfikacyjny;
 • wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli są spełnione warunki określone w § 7, oraz jednemu ze wspólników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny;
 • spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli są spełnione warunki określone w § 8 i której został nadany numer identyfikacyjny.

 

Zakres pomocy zgodny z LSR:

 • Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • Produkcja materiałów budowlanych,
 • Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa,
 • Przetwórstwo produktów rolnych,
 • Rzemiosło lub rękodzielnictwo,
 • Wytwarzanie energii i produktów energetycznych ze źródeł odnawialnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 • Usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo, reklama, tłumaczenia
 • Usług w zakresie komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Usługi komunalne
 • Usługi bytowe
 • Świadczenie usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem;
 • Usługi transportowe związane z obsługą ruchu turystycznego;
 • Działalność handlowa przy obiektach turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych;
 • Drobna wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo.


Koszty kwalifikowane:

 • Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych, jak również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
  • Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  • Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  • Zagospodarowanie terenu;
  • Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenie i sprzętu;
  • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
   • trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji — w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
   • równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji — w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
  • Raty zapłacone z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
 • Ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji —
  w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych:
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   • kosztorysów,
   • projektów architektonicznych lub budowlanych,
   • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
   • projektów technologicznych,
  • Opłat za patenty lub licencje,
  • Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związanych z kierowaniem robotami budowlanymi

 

Wysokość pomocy:

Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi

na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł, z tym że:

 • w przypadku działalności wykonywanej w zakresie określonym w § 10 ust. 1 pkt 3 wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:
  • 100 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
  • 200 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
  • 300 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
 •  w przypadku, gdy operacja dotyczy:
  • działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich
  • jadalnych produktów leśnych, wymienionych w wykazach działalności, do których może być przyznana pomoc na określonych w przepisach warunkach pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 tys. zł, jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków
 i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013