Start Leader Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Kto może ubiegać się o pomoc:

 • Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który:
  • Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
  • Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
   • Gminy wiejskiej, lub
   • Gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
   • Gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców
 • Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który:
  •  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UEL 277 z 21.10.2005 str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanej w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych
  • Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w Ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej „Programem”
  • Jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  • Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
 • Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych


Zakres pomocy zgodny z LSR:

 • Rzemiosło lub rękodzielnictwo
 • Produkcja materiałów budowlanych
 • Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa
 • Wytwarzanie energii i produktów energetycznych ze źródeł odnawialnych
 • Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 • Działalność wydobywcza
 • Magazynowanie owoców i warzyw
 • Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 • Wytwarzanie architektury ogrodowej
 • Usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo, reklama, tłumaczenia
 • Usługi w zakresie komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Usługi komunalne
 • Usługi bytowe
 • Wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym;
 • Świadczenie usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem;
 • Usługi transportowe związane z obsługą ruchu turystycznego;
 • Działalność handlowa przy obiektach turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych;
 • Drobna wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo.


Koszty kwalifikowane:

 • Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych jak również koszt zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia
  • Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
  • Nadbudowa, przebudowa lub remont połączone z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
  • Zagospodarowanie terenu
  • Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
  • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej
  • Zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą
  • Raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu nieprzekraczające ceny netto nabycia maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej i środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą; jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną
 • Ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją prac
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   • Kosztorysów
   • Projektów architektonicznych lub budowlanych,
   • Ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   • Dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   • Wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
   • Projektów technologicznych,
  • Opłat za patenty lub licencje,
  • Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związanych z kierowaniem robotami budowlanymi


Wysokość pomocy:

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane , nie więcej jednak niż 50 % tych kosztów. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100.000 zł na jednego beneficjenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013