Start Leader Odnowa i rozwój wsi

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Kto może ubiegać się o pomoc:

 • Gmina
 • Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Zakres pomocy zgodny z LSR:

 

 • Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji;
 • Budowa ścieżek rowerowych;
 • Budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury turystycznej;
 • Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
 • Odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 • Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
 • Odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
 • Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne.
 • Budowa, przebudowa, remont obiektów sportowych
 • Budowa, przebudowa, remont ścieżek rowerowych
 • Budowa, przebudowa lub remont placów zabaw i miejsc rekreacji
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne lub sportowe
 • Kształtowanie otoczenia obiektów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności budowa i odnawianie placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulicznego
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne (m.in. świetlic, domów kultury);
 • Kształtowanie otoczenia, budowa i odnawianie placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulicznego przy obiektach społeczno-kulturalnych.

 

Koszty kwalifikowane:

 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury
 • Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego
 • Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
 • Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
 • Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
 • Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej
 • Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
 • Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 • Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego Regionu lub Tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
 • Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
 • Wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie
 • Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
 • Ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji—
  w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych:
  • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   • kosztorysów,
   • projektów architektonicznych lub budowlanych,
   • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
   • usług geodezyjno-kartograficznych
   • usług rzeczoznawcy majątkowego
  • opłat za patenty lub licencje,
  • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związanych z kierowaniem robotami budowlanymi
  • przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji

 

Wysokość pomocy: 

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości - nie więcej niż  500.000 zł i nie mniej niż 25.000 zł w okresie realizacji Programu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013