UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Kto moe ubiega si o pomoc:

 • Gmina
 • Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego;
 • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, dziaajca na podstawie przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
 • Organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pón. zm.), której cele statutowe s zbiene z celami Dziaania „Odnowa i Rozwój Wsi” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Zakres pomocy zgodny z LSR:

 

 • Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji;
 • Budowa cieek rowerowych;
 • Budowa, przebudowa lub remont maej infrastruktury turystycznej;
 • Odnawianie elewacji zewntrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objtych wojewódzk ewidencj zabytków;
 • Odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 • Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objtych wojewódzk ewidencj zabytków;
 • Odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamici;
 • Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne.
 • Budowa, przebudowa, remont obiektów sportowych
 • Budowa, przebudowa, remont cieek rowerowych
 • Budowa, przebudowa lub remont placów zabaw i miejsc rekreacji
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposaenie budynków penicych funkcje rekreacyjne lub sportowe
 • Ksztatowanie otoczenia obiektów sportowo-rekreacyjnych, w szczególnoci budowa i odnawianie placów parkingowych, chodników, owietlenia ulicznego
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposaenie budynków penicych funkcje spoeczno-kulturalne (m.in. wietlic, domów kultury);
 • Ksztatowanie otoczenia, budowa i odnawianie placów parkingowych, chodników, owietlenia ulicznego przy obiektach spoeczno-kulturalnych.

 

Koszty kwalifikowane:

 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposaenie budynków penicych funkcje rekreacyjne, sportowe i spoeczno-kulturalne, w tym wietlic i domów kultury, z wyczeniem szkó, przedszkoli i obków
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposaenie obiektów maej architektury
 • Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, cieek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do uytku publicznego
 • Zakup towarów sucych przedsiwziciom zwizanym z kultywowaniem tradycji spoecznoci lokalnych lub tradycyjnych zawodów
 • Zwizane z ksztatowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkaców, sprzyjajcych nawizywaniu kontaktów spoecznych, ze wzgldu na ich pooenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne w szczególnoci poprzez odnawianie lub budow placów parkingowych, chodników lub owietlenia ulicznego
 • Urzdzanie i porzdkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
 • Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej
 • Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowoci
 • Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objtych wojewódzk ewidencj zabytków, uytkowanych na cele publiczne oraz obiektów maej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamici
 • Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego Regionu lub Tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposaenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usug, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
 • Odnawianie elewacji zewntrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objtych wojewódzk ewidencj zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
 • Wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporzdkowania terenu w miejscowoci, jeeli niemoliwe jest ich odnowienie i dalsze uytkowanie
 • Zakup materiau siewnego lub nasadzeniowego rolin wieloletnich
 • Zakup sprztu, materiaów i usug, sucych realizacji operacji
 • Ogólne, które s bezporednio zwizane z przygotowaniem i realizacj operacji—
  w wysokoci nieprzekraczajcej 10 % pozostaych kosztów kwalifikowanych:
  • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególnoci:
   • kosztorysów,
   • projektów architektonicznych lub budowlanych,
   • ocen lub raportów oddziaywania na rodowisko,
   • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomoci,
   • usug geodezyjno-kartograficznych
   • usug rzeczoznawcy majtkowego
  • opat za patenty lub licencje,
  • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz zwizanych z kierowaniem robotami budowlanymi
  • przygotowanie innych dokumentów niezbdnych do realizacji operacji

 

Wysoko pomocy: 

Refundacji podlegaj koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokoci nieprzekraczajcej 75% tych kosztów, z tym e dla jednej miejscowoci - nie wicej ni  500.000 z i nie mniej ni 25.000 z w okresie realizacji Programu

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegóowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013