UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 – Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 1) operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, tzw. maych projektów

 

– termin skadania wniosków: 21 listopada – 05 grudnia 2011 r.

– limit dostpnych rodków: 381 843,00 z

 Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie

Stowarzyszenia wiatowid , ubowo 1, 62-260 ubowo w dniach:

poniedziaek, godz.:7.00 -15.00
wtorek, godz.: 7.00-17.00
roda i czwartek, godz.: 8.00-16.00
pitek, godz.: 8.00-14.00

 

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostpne s w siedzibie stowarzyszenia i do pobrania poniej, a take: - w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html

 LGD Stowarzyszenie wiatowid bdzie wybiera do finansowania wycznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod wzgldem speniania kryteriów wyboru uzyskay, co najmniej 50% maksymalnej moliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

w przypadku „Maych projektów” – co najmniej 14,5 punktów.

 Dodatkowo informacji udzielaj:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia wiatowid

 Uwaga: Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK
WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

KARTA OCENY ZGODNOCI OPERACJI Z LSR

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

MINIMALNE WYMAGANIA

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NOWELIZACJA Z DNIA 27.04.2009

NOWELIZACJA Z DNIA 19.08.2010

PIERWSZA STRONA WNIOSKU Z DANYMI LGD

ZOBOWIZANIE BENEFICJENTA

OWIADCZENIE BENEFICJENTA

 

W celu uatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy zosta opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf .

Wraz z wersj papierow wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien zoy jego wersj elektroniczn na noniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na pycie CD/DVD), co wpynie na usprawnienie obsugi wniosku. Na ww. noniku danych powinien znajdowa si tylko i wycznie plik zawierajcy wniosek w formacie PDF. W celu prawidowej obsugi aktywnego formularza wniosku konieczne jest uywanie Aprobat Readera 9,3 lub nowszej. Wersje te s do pobrania na stronie www.adobe.com.

 W zwizku z udostpnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowizuje nowa wersja Instrukcji wypeniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 „ Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla maych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej Osi, objtego PROW 2007-2013 (IW-1 413 MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r). Dokonane zmiany zostay wyrónione kolorem niebieskim. Kolor óty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r.

Nowy aktywny formularz wniosku w formacie .pdf oraz zaktualizowan Instrukcj wypeniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla maych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej Osi, objtego PROW 2007-2013 (IW-1 413 MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r.) naley stosowa od dnia 27.06.2011 r.

Oznacza to, i od dnia 27.06.2011 r. Wnioskodawcy bd mogli wypeni formularz wniosku w formie elektronicznej (aktywny .pdf) albo odrcznie (.pdf).” - informacja z http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich/bdquo-nowy-aktywny-formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy-w-wersji-4-z-wraz-z-instrukcja-dla-dzialania-413-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-w-zakresie-malych-projektow-rdquo.html