UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
wtorek, 10 listopada 2009 11:54

 

Lokalna Grupa Dziaania (LGD) „Stowarzyszenie wiatowid” informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid wniosków o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 -Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 

 

operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, tzw. maych projektów

- termin skadania wniosków: 26.10.2009r. - 20.11.2009r.

- limit dostpnych rodków: 300 000, 00 z

 Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie Stowarzyszenia wiatowid, 62-260 ubowo 1,  w dniach poniedziaek, roda i czwartek w godz.: 8.00-16.00, wtorek w godz.: 8.00-18.00, pitek w godz.: 8.00-14.00.

 Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostpne s na stronie internetowej Stowarzyszenia wiatowid: www.swiatowidlubowo.pl, oraz w siedzibie Stowarzyszenia wiatowid, a take w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 Dodatkowo informacji udzielaj:

Katarzyna Jórga, Honorata Bolewska, Anna Nawrocka,  tel. 061 4275950.

 UWAGA !!!

Ocena kwalifikowalnoci  kryterii ogólnych i szczegóowych zgodnoci operacji z Lokaln Strategi Rozwoju dotyczca kryteriów:

1) liczba mieszkaców obszaru korzystajcych z efektów operacji

2) zaangaowanie spoecznoci lokalnej w realizacj operacji

3) realizacja operacji przyczyni si do zachowania lub wykorzystywania walorów obszaru objetego strategi (walorów przyrodniczo-krajobrazowych, dziedzictwa historyczno-kulturowego, aktywnoci spoecznej mieszkaców) 

musi by zawarta w opisie zadania wraz z miernikami (np. liczba osób objtych dziaaniem, liczba ulotek, liczba szkole, rodzaj dziaania zwizanego z turystyk itp.), które pozwol Radzie Projektowej na wiarygodne zweryfikowanie zgodnoci z tymi kryteriami.  

Dokumenty do pobrania:

 

wniosek-maleprojekty_wypeaniony1

instrukcja-wypeaniania-wniosku-maleprojekty

rozporzadzenie-ministerstwa-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-na-temat-maaych-projektaw

rozporzadzenie-ministerstwa-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-na-temat-maaych-projektaw-z-poprawkami

swiatowidkryteria-oglnr1mp


swiatowidzgodnoscogl-nr1mp1

swiatowidwykaz-dodatkdok-ogl-nr1mp

oswiadczenie-o-danych-osobowych

 lsr-stowarzyszenia-swiatowid_26082009r1

 

 

Publikacja wspófinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi