Start Leader Małe projekty 2009 Pytania i odpowiedzi dotyczące “MAŁYCH PROJEKTÓW”

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Pytania i odpowiedzi dotyczące “MAŁYCH PROJEKTÓW” Drukuj
wtorek, 17 listopada 2009 11:49

1) Czy załącznikiem obowiązkowym do wniosku w ramach “Małych
projektów” jest: Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków gdy:
a/ budynek nie jest obiektem zabytkowym,
i/lub
b/ inwestycja nie jest związana z robotami budowlanymi?

Jeśli w ramach “Małych Projektów”, będzie realizowany projekt dotyczący zakresu: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

a) odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków  
wówczas koniecznym jest załączenie zaświadczenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzającego, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków. Jednakże w instrukcji wypełniania wniosku jest zapis: „Obiekt będący przedmiotem wniosku może być objęty wojewódzkim nadzorem konserwatorskim w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas nie będzie wpisany do rejestru zabytków i ewidencji wojewódzkiej. W takim układzie nie jest jednoznaczne czy odbudowa albo odnowienie takiego obiektu może być kosztem kwalifikowanym i co będzie wówczas załącznikiem? Stosowne pytanie będzie zadane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

2) W tekście “Instrukcji wypełniania wniosków [...]” czytamy: Operacja realizowana w ramach małych projektów nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” m.in. w przypadku, gdy: wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 20 tys. zł (tj. kwota pomocy nie przekracza 14 tys. zł); w przypadku, gdy nie przewiduje się utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; jeżeli Wnioskodawca realizuje operację, prowadzi działalność w ramach kodu PKD, który nie podlega wsparciu w ramach działania 312 Pytanie: warunek obowiązuje gdy w/w trzy pkt czytamy łącznie czy też wystarczy jeden z trzech w/w warunków, aby operacja nie odpowiadała warunkom przyznania pomocy?Wystarczy jeden warunek.

 

3) W jaki sposób wpisać koszty w tabeli VI i VII w przypadku, gdy VAT nie jest kosztem kwalifikowanym

a) VAT jest kosztem NIE kwalifikowanym, więc w rozdziale VI (opis zadań wymienionych) oraz w rozdziale VII (zestawienie rzeczowo-finansowe) wpisujemy kwoty NETTO w kolumnie 5, a w kolumnach dotyczących VAT-u (kolumna 6) wpisujemy „0”. Podobna zasada w kolumnach 7,8,9,10.

b) suma tabel VI i VII musi być równa !!!

c) zabezpieczenie finansowe w postaci promesy bądź wyciągu musi być równe sumie wierszy załącznik nr VII pkt. I Koszty kwalifikowane małych projektów….

d) tabele VI i VII są obrazem finansowym tego co opisujemy w V – muszą być całkowitym kosztem kwalifikowanym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia). Wykazujemy koszt całości !!!

e) poziom dofinansowania (tzn. pomocy) oznaczamy w wierszach 24 które są sumą 24.1 i 24.2 – w wnioskach podaje się tylko wysokość pomocy a nie konkretne pozycje budżetowe, na które potrzebujemy pomoc. I tak najpierw należy udokumentować wydatki i na podstawie załączonych do wniosku o płatność faktur otrzymuje się zwrot w kwocie podanej w wierszu 24.

f) termin realizacji projektu rozpoczyna się od daty złożenia wniosku do LGD a data zakończenia to ostateczny wniosek o płatność (czyli I etap lub II etap)

 

4) Co uznać za termin rozpoczęcia operacji?

Zgodne z uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 06.11.2009r. za czas rozpoczęcia realizacji operacji w ramach Małych Projektów przyjmuje się datę złożenia wniosku w siedzibie LGD
 

 

5) Byłam w kilku bankach i powiedziano mi, że nie otrzymam promesy kredytowej na moje działanie ( Ścieszka edukacyjna) na etapie składania wniosku ? Co w przypadkach, gdy nie ma możliwości spełnienia kryteriów?

 
Zgodne z uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 06.11.2009r.  dla wyrównania szans i równych możliwości dla wszystkich wnioskodawców kryteria zapewniające efektywną i prawidłową realizację LSR w sprawie zabezpieczenia posiadanych środków na realizacji operacji wdrażania LSR dotyczących małych projektów, będą oceniane w następujący sposób:

-promesę bankową 2pkt

-środki własne potwierdzone wyciągiem bankowym 2pkt

-brak dokumentów poświadczających posiadanie środków 0pkt
 

 

6) Co należy wpisać we wniosku pozycja IV Plan finansowy operacji pkt. 17.1.1 w całkowity koszty operacji (w zł z VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest „Vatowcem”?

 
Kolumna całkowity koszt operacji (w zł z VAT) jest miejscem, gdzie jest widoczna wartość brutto operacji. W związku z powyższym podmioty nie będące „vatowcami” wpisują w to miejsce kwotę brutto operacji.