UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
wtorek, 17 listopada 2009 11:49

1) Czy zacznikiem obowizkowym do wniosku w ramach “Maych
projektów” jest: Zawiadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzajce, e obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków gdy:
a/ budynek nie jest obiektem zabytkowym,
i/lub
b/ inwestycja nie jest zwizana z robotami budowlanymi?

Jeli w ramach “Maych Projektów”, bdzie realizowany projekt dotyczcy zakresu: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

a) odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów maej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objtych wojewódzk ewidencj zabytków,

b) odnowienie dachów lub elewacji zewntrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objtych wojewódzk ewidencj zabytków  
wówczas koniecznym jest zaczenie zawiadczenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzajcego, e obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków. Jednake w instrukcji wypeniania wniosku jest zapis: „Obiekt bdcy przedmiotem wniosku moe by objty wojewódzkim nadzorem konserwatorskim w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas nie bdzie wpisany do rejestru zabytków i ewidencji wojewódzkiej. W takim ukadzie nie jest jednoznaczne czy odbudowa albo odnowienie takiego obiektu moe by kosztem kwalifikowanym i co bdzie wówczas zacznikiem? Stosowne pytanie bdzie zadane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

2) W tekcie “Instrukcji wypeniania wniosków [...]” czytamy: Operacja realizowana w ramach maych projektów nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” m.in. w przypadku, gdy: wysoko kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 20 tys. z (tj. kwota pomocy nie przekracza 14 tys. z); w przypadku, gdy nie przewiduje si utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne; jeeli Wnioskodawca realizuje operacj, prowadzi dziaalno w ramach kodu PKD, który nie podlega wsparciu w ramach dziaania 312 Pytanie: warunek obowizuje gdy w/w trzy pkt czytamy cznie czy te wystarczy jeden z trzech w/w warunków, aby operacja nie odpowiadaa warunkom przyznania pomocy?Wystarczy jeden warunek.

 

3) W jaki sposób wpisa koszty w tabeli VI i VII w przypadku, gdy VAT nie jest kosztem kwalifikowanym

a) VAT jest kosztem NIE kwalifikowanym, wic w rozdziale VI (opis zada wymienionych) oraz w rozdziale VII (zestawienie rzeczowo-finansowe) wpisujemy kwoty NETTO w kolumnie 5, a w kolumnach dotyczcych VAT-u (kolumna 6) wpisujemy „0”. Podobna zasada w kolumnach 7,8,9,10.

b) suma tabel VI i VII musi by równa !!!

c) zabezpieczenie finansowe w postaci promesy bd wycigu musi by równe sumie wierszy zacznik nr VII pkt. I Koszty kwalifikowane maych projektów….

d) tabele VI i VII s obrazem finansowym tego co opisujemy w V – musz by cakowitym kosztem kwalifikowanym (zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia). Wykazujemy koszt caoci !!!

e) poziom dofinansowania (tzn. pomocy) oznaczamy w wierszach 24 które s sum 24.1 i 24.2 – w wnioskach podaje si tylko wysoko pomocy a nie konkretne pozycje budetowe, na które potrzebujemy pomoc. I tak najpierw naley udokumentowa wydatki i na podstawie zaczonych do wniosku o patno faktur otrzymuje si zwrot w kwocie podanej w wierszu 24.

f) termin realizacji projektu rozpoczyna si od daty zoenia wniosku do LGD a data zakoczenia to ostateczny wniosek o patno (czyli I etap lub II etap)

 

4) Co uzna za termin rozpoczcia operacji?

Zgodne z uchwa Zarzdu nr 1 z dnia 06.11.2009r. za czas rozpoczcia realizacji operacji w ramach Maych Projektów przyjmuje si dat zoenia wniosku w siedzibie LGD
 

 

5) Byam w kilku bankach i powiedziano mi, e nie otrzymam promesy kredytowej na moje dziaanie ( cieszka edukacyjna) na etapie skadania wniosku ? Co w przypadkach, gdy nie ma moliwoci spenienia kryteriów?

 
Zgodne z uchwa Zarzdu nr 2 z dnia 06.11.2009r.  dla wyrównania szans i równych moliwoci dla wszystkich wnioskodawców kryteria zapewniajce efektywn i prawidow realizacj LSR w sprawie zabezpieczenia posiadanych rodków na realizacji operacji wdraania LSR dotyczcych maych projektów, bd oceniane w nastpujcy sposób:

-promes bankow 2pkt

-rodki wasne potwierdzone wycigiem bankowym 2pkt

-brak dokumentów powiadczajcych posiadanie rodków 0pkt
 

 

6) Co naley wpisa we wniosku pozycja IV Plan finansowy operacji pkt. 17.1.1 w cakowity koszty operacji (w z z VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest „Vatowcem”?

 
Kolumna cakowity koszt operacji (w z z VAT) jest miejscem, gdzie jest widoczna warto brutto operacji. W zwizku z powyszym podmioty nie bdce „vatowcami” wpisuj w to miejsce kwot brutto operacji.