Start Leader Małe projekty

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Kto może ubiegać się o pomoc:

 • osoba fizyczna:
  • obywatel państwa członowskiego Unii Europejskiej,
  •  pełnoletnia,
  • zamieszkała lub prowadząca działalność na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju
 • osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
  • działająca na podstawie  przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętych LSR lub prowadzących działalność na tym obszarze
  • utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji albo stowarzyszeń, które posiadają siedzibę na obszarzeobjętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze 

Zakres pomocy zgodny z LSR:

 • Szkolenia i inne przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości,
 • Działania związane z inicjowaniem powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,
 • Wydawanie materiałów folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego strategią;
 • Utworzenie lub zmodernizowanie  stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;
 • Budowa lub odbudowa małej infrastruktury turystycznej (szlaków rowerowych, konnych i wodnych, ścieżek dydaktycznych i spacerowych, miejsc biwakowych, wypoczynkowych i biesiadnych);
 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego;
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • Zachowanie, odtworzenie zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w tym rekonstrukcja tradycyjnej zieleni wiejskiej, śródpolnej i przydrożnej;
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej w tym rolniczej;
 • Remont lub wyposażenie muzeów i izb tradycji.
 • Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych,
 • Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego,
 • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
 • Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
 • Udostępnianie społeczności lokalnej sprzętu komputerowego, w tym sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
 • Szkolenia, kursy, pokazy o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

 

Koszty kwalifikowane:

Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty:

 • ogólne:
  • przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów,projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości,
  •  opłat za patenty lub licencje,
  • badań lub analiz,
  • sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
 • robót budowlanych;
 • wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych;
 •  podłączenia do Internetu;
 • opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych,w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w czasopismach;
 • najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu;
 • zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
 • zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu luboprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacjijedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;
 • organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
 • wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych,w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych,przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;
 • utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;
 • tworzenia stron internetowych;
 • upominków lub nagród do łącznej wysokości  5 % pozostałych kosztów podlegających refundacjiw ramach realizacji małych projektów;
 • wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia;
 • podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń;
 • noclegu uczestników szkoleń — w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni;
 • tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.


Wysokość pomocy: 

Pomoc w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta.
Pomoc na realizację jednego małego projektu nie może być niższa niż 4,5 tys. złotych a wyższa niż 25 tys. złotych.
Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków
 i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013