UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Kto moe ubiega si o pomoc:

 • osoba fizyczna:
  • obywatel pastwa czonowskiego Unii Europejskiej,
  •  penoletnia,
  • zamieszkaa lub prowadzca dziaalno na obszarze objtym lokaln strategi rozwoju
 • osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, którym ustawy przyznaj zdolno prawn:
  • dziaajca na podstawie  przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, które posiadaj siedzib na obszarze objtych LSR lub prowadzcych dziaalno na tym obszarze
  • utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji albo stowarzysze, które posiadaj siedzib na obszarzeobjtym LSR lub prowadz dziaalno na tym obszarze 

Zakres pomocy zgodny z LSR:

 • Szkolenia i inne przedsiwzicia edukacyjne z zakresu przedsibiorczoci,
 • Dziaania zwizane z inicjowaniem powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakoci produktów i usug bazujcych na lokalnych zasobach,
 • Wydawanie materiaów folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczcych obszaru objtego strategi;
 • Utworzenie lub zmodernizowanie  stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczcych obszaru objtego LSR;
 • Budowa lub odbudowa maej infrastruktury turystycznej (szlaków rowerowych, konnych i wodnych, cieek dydaktycznych i spacerowych, miejsc biwakowych, wypoczynkowych i biesiadnych);
 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego;
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzdów i zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosa;
 • Zachowanie, odtworzenie zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w tym rekonstrukcja tradycyjnej zieleni wiejskiej, ródpolnej i przydronej;
 • Wykorzystanie energii pochodzcej ze róde odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia dziaalnoci kulturalnej lub gospodarczej w tym rolniczej;
 • Remont lub wyposaenie muzeów i izb tradycji.
 • Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych,
 • Promocja lokalnej twórczoci kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego,
 • Podnoszenie wiadomoci spoecznoci lokalnej, w tym przez organizacj szkole i innych przedsiwzi o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
 • Remont lub wyposaenie wietlic wiejskich;
 • Udostpnianie spoecznoci lokalnej sprztu komputerowego, w tym sprztu umoliwiajcego dostp do Internetu;
 • Szkolenia, kursy, pokazy o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

 

Koszty kwalifikowane:

Kosztami podlegajcymi refundacji w ramach realizacji maych projektów s koszty:

 • ogólne:
  • przygotowania dokumentacji technicznej maego projektu, obejmujce koszty: kosztorysów,projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomoci,
  •  opat za patenty lub licencje,
  • bada lub analiz,
  • sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
 • robót budowlanych;
 • wynagrodzenia za wiadczenie usug, w tym usug prawniczych lub ksigowych;
 •  podczenia do Internetu;
 • opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiaów informacyjnych lub szkoleniowych,w tym audiowizualnych, dotyczcych maego projektu, zakupu lub wynajcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiaów prasowych w czasopismach;
 • najmu sal lub innych powierzchni lub dzierawy gruntu;
 • zakupu materiaów lub przedmiotów, w tym materiau siewnego lub nasadzeniowego rolin wieloletnich;
 • zakupu, najmu lub dzierawy oraz montau maszyn, urzdze, narzdzi, wyposaenia, sprztu luboprogramowania, z wyczeniem rodków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacjijedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierawy przekraczaby koszt zakupu;
 • organizacji i przeprowadzenia wydarze promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
 • wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, cieek dydaktycznych lub przyrodniczych,w tym pomników przyrody, obiektów maej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych,przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;
 • utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;
 • tworzenia stron internetowych;
 • upominków lub nagród do cznej wysokoci  5 % pozostaych kosztów podlegajcych refundacjiw ramach realizacji maych projektów;
 • wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzcych szkolenia;
 • podróy lub wyywienia uczestników szkole;
 • noclegu uczestników szkole — w przypadku szkole trwajcych co najmniej dwa dni;
 • tumacze, jeeli osoby prowadzce szkolenia nie posuguj si jzykiem polskim.


Wysoko pomocy: 

Pomoc w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
wynosi 100 tys. zotych na jednego beneficjenta.
Pomoc na realizacj jednego maego projektu nie moe by nisza ni 4,5 tys. zotych a wysza ni 25 tys. zotych.
Refundacji podlega nie wicej ni 70% kosztów kwalifikowanych.

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegóowych warunków
 i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013