Start Leader Lokalna strategia rozwoju

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

       Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stowarzyszenie wiatowid to dokument zawierajcy analiz historyczno-spoeczno-gospodarcz terenu dziaania stowarzyszenia. Powstaa w wyniku analizy wielu róde naukowych oraz bezporednich warsztatów i spotka z mieszkacami gmin powiatu gnienieskiego oraz gmin: Kostrzyn, Pobiedziska, Kleszczewo i Nekla.

        LSR jest podstaw do prawidowego funkcjonowania i realizowania przez Stowarzyszenie wiatowid Programu LEADER w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

        Centralny punkt LSR zajmuje wizja i misja Stowarzyszenia wiatowid, dwa filary na których opieraj si dziaania podejmowane przez stowarzyszenie. Wizja zostaa okrelona ze wzgldu na specyfik obszaru oraz na podstawie analizy SWOT.

        Wizj jest osignicie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i zapewnia dobrych warunków ycia dziki przedsibiorczoci mieszkaców wykorzystujcych bogate zasoby i duy potencja turystyczny.

        Misj Stowarzyszenia wiatowid jest integracja lokalnej spoecznoci i pobudzeniu jej do dziaania na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju spoeczno-gospodarczego obszaru i poprawy jakoci ycia.

Osignicie satysfakcjonujcego poziomu gospodarczego bdzie realizowane poprzez cele ogólne i szczegóowe.

Cel ogólny 1: Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych
Cele szczegóowe:

- wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz
- zwikszenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzcych dziaalno gospodarcz opart o wykorzystanie zasobów lokalnych
- wzrost przedsiwzi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
- utworzenie nowych miejsc pracy
- wzrost turystycznej atrakcyjnoci obszaru

Cel ogólny 2: Poprawa warunków i jakoci ycia
Cele szczegóowe:

- poprawa stanu obiektów spoeczno-kulturalnych sucych mieszkacom obszaru
- zwikszenie liczby obiektów umoliwiajcych aktywny wypoczynek mieszkaców
- poprawa estetyki miejscowoci
- tworzenie miejsc zapewniajcych publiczny dostp do sprztu komputerowego i Internetu
- aktywizacja i integracja mieszkaców

W ramach celów zostay wyznaczone nastpujce przedsiwzicia:

- Zrónicowany rozwój gospodarczy obszaru
- Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
- Aktywny wypoczynek ze wiatowidem
- wietlica ttnica yciem

W ramach tych przedsiwzi mieszkacy obszaru dziaania Stowarzyszenia wiatowid bd mogli uzyska dofinansowanie na poszczególne projekty w programach:

1) Mae projekty
2) Odnowa i rozwój wsi
3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw
4) Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.

Lokalna Strategia Rozwoju zawiera równie wskaniki i róda weryfikacji wskaników jakie musz zosta zrealizowane przez Stowarzyszenie wiatowid w wyniku podejmowania zaoonych celów

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PO ZMIANACH Z CZERWCA 2014 ROKU - DO POBRANIA