Start Leader Aktualności Nabór wniosków na działanie "małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nabór wniosków na działanie "małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Drukuj

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 11 lipca – 28 lipca 2014 r.

– całkowity limit dostępnych środków: 447 318,97

- zakres tematyczny projektów:

 • Zagospodarowanie i rewitalizacji przestrzeni publiczno-rekreacyjnych w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców – limit dostępnych środków: 150 000,00 zł
 • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych zawodów i/lub wzmacnianie i promocja znaczenia produktu lokalnego na lokalnym rynku – limit dostępnych środków: 150 000,00 zł
   
 • Organizacja cyklicznych imprez kulturowo-rekreacyjnych wzmacniających potencjał trzeciego sektora – limit dostępnych środków: 147 318,97 zł

DOKUMENTY:

 

Pismo informujące o terminie obowiązywania nowego formularza

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły się po 4 maja 2014r.Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejsciem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str 1).

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 ver. 8z

 Oświadczenie powiązanie de minimis wersja edytowalna

  Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

Formularz de minimis

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

Zobowiązanie beneficjenta

Oświadczenie beneficjenta

Oświadczenie o danych osobowych

 

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: 11 lipca – 28 lipca 2014 r.

– limit dostępnych środków: 598 190,71 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.6z

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.6 z - pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" -  wer. z 29.04.2014 - dla wniosków z konkursów ogłoszonych po 29.04.2014

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

Zobowiązanie beneficjenta

Oświadczenie beneficjenta

Oświadczenie o danych osobowych

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– termin składania wniosków: 11 lipca – 28 lipca 2014 r.

– limit dostępnych środków: 249 834,00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

 

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:

 • Ekonomiczny Plan Operacji - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

   Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, (...) - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
   Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa -  Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" - otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku niezbędne jest złożenie dodatkowego Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis:

  • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz
 • Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji (...) - załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz 
   Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów - otwórz.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) - otwórz
  Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - otwórz

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

a) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  dla wersji PROW_413_312/13/01 wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy została doprecyzowana w zakresie konieczności precyzyjnego wypełniania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku, gdy przedmiotem operacji jest np. zakup maszyn lub urządzeń, wpisywane dane w zestawieniu rzeczowo-finansowego - zgodnie z wybraną ofertę - powinny każdorazowo zawierać dokładne informacje o konkretnym przedmiocie operacji, aby nie było żadnych wątpliwości co jest przedmiotem umowy (np. zakup danej rzeczy zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Wnioskodawcę, w tym wybraną ofertą) tj. wraz z określaniem marki, modelu/typu i nazwy producenta lub innych oznaczeń charakteryzujących producenta i produkt oraz dotyczące charakterystycznych cech użytkowych takich jak: moc, wydajność, szerokość robocza, itp.

b) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  dla wersji PROW_413_312/13/01 wniosku - otwórz

Narzędzia pomocnicze:

 • Wzór zapytania ofertowego:
  • wersja Adobe Reader (.pdf ) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Wyliczanie momentu bazowego:
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  - otwórz 
  Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje" - otwórz.

 

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

Zobowiązanie beneficjenta

Oświadczenie beneficjenta

Oświadczenie o danych osobowych

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DO POBRANIA

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie

Stowarzyszenia Światowid , Łubowo 11a, 62-260 Łubowo w dniach:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Światowid oraz do pobrania powyżej

-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,

- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

LGD Stowarzyszenie Światowid będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„małe projekty” – co najmniej 14,5 punktów,

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi” – co najmniej 15 punktów.

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw” – co najmniej 18,5  punktów,

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Światowid w godzinach funkcjonowania biura

Uwaga: Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.