UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

  Lokalna Grupa Dziaania:

Stowarzyszenie wiatowid

 

informuje o moliwoci skadania za porednictwem stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 – Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1) operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, tzw. maych projektów

– termin skadania wniosków: 23 wrzenia – 07 padziernika 2013 r.

– limit dostpnych rodków: 686 203,83 z

W celu prawidowej obsugi aktywnego formularza wniosku konieczne jest uywanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te s do pobrania na stronie www.adobe.com.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK
INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SI O POMOC DE MINIMIS

KARTA OCENY OPERACJI WEDUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOCI OPERACJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPENIENIE JEST NIEZBDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZDZENIE Z DNIA 08.07.2008 r. - TEKST JEDNOLITY

2) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania

   „Odnowa i rozwój wsi”

– termin skadania wniosków: 23 wrzenia – 07 padziernika 2013 r.

– limit dostpnych rodków: 1 134 289,25 z

WNIOSEK
INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU

KARTA OCENY OPERACJI WEDUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOCI OPERAJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPENIE JEST NIEZBDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

3) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw

– termin skadania wniosków: 23 wrzenia – 07 padziernika 2013 r.

– limit dostpnych rodków: 1 022 895,00 z

WNIOSEK
EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU
INSTRUKCJA WYPENIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

 

Uwaga: w celu prawidowego dziaania Ekonomicznego Planu Operacji naley w programie EXCEL ustawi redni lub niski poziom zabezpiecze dla plików. W tym celu naley wej w menu Narzdzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczestwo makr, wybra poziom redni albo niski i zatwierdzi ustawienia. Poprawne ustawienie umoliwi prawidowe funkcjonowanie formu samoliczcych oraz pól "+" i "-" umoliwiajcych dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku naley wcisn przycisk wcz makra.

Owiadczenie Wnioskodawcy, i w okresie 12 miesicy poprzedzajcych dzie zoenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie by wpisany do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, (...) - zacznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

Owiadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsibiorcy - zacznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

Owiadczenie Wnioskodawcy o wielkoci otrzymanej pomocy de minimis - zacznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Owiadczenie waciciela lub wspówaciciela nieruchomoci o wyraeniu zgody na realizacj operacji (...) - zacznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy

Wzór gwarancji - zacznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomoc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis  - zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z pón. zm.)

KARTA OCENY OPERACJI WEDUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOI OPERACJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPENIENIE JEST NIEZBDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD
OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 24.03.2010 r.

4) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania

Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

– termin skadania wniosków: 23 wrzenia – 07 padziernika 2013 r.

– limit dostpnych rodków: 706 942,50 z

WNIOSEK
EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSRTUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU
INSTRUKCJA WYPENIANIA EKONIMICZNEGO PLANU OPERACJI

Owiadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Owiadczenie waciciela lub wspówaciciela nieruchomoci o wyraeniu zgody na realizacj operacji bezporednio zwizanej z nieruchomoci
Wzór gwarancji - zacznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis - zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z pón. zm.)

Wzór zapytania ofertowego

KARTA OCENY OPERACJI WEDUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOCI OPERACJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPENIENIE JEST NIEZBDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Wykaz dziaalnoci gospodarczych, w których zakresie moe by przyznana pomoc w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej"  - materia zostanie opublikowany w póniejszym terminie
Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej dziaalnoci gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odby si w oparciu o wyjanienia, które wskazuj, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjanienia dotyczce kodów Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci mona znale w Rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Gównego Urzdu Statystycznego w zakadce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje"

 

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 06.05.2008 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 13.07.2010 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 07.09.2010 r.

UWAGA - PISMO Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA "Zmiany w zasadach przyznania pomocy dla dziaania 413-311"

Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie

Stowarzyszenia wiatowid , ubowo 1, 62-260 ubowo w dniach:

Od poniedziaku do pitku w godz. 7.00 - 15.00

 

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostpne s w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia wiatowid: www.swiatowidlubowo.pl, a take:

-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w pkt. 3 i 4,

- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

LGD Stowarzyszenie wiatowid bdzie wybiera do finansowania wycznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod wzgldem speniania kryteriów wyboru uzyskay, co najmniej 50% maksymalnej moliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„mae projekty” – co najmniej 14,5 punktów,

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„Odnowa i rozwój wsi” – co najmniej 15 punktów.

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„Tworzenia i rozwoju przedsibiorstw” – co najmniej 18,5  punktów,

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„Rónicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej” – co najmniej 16 punktów.

 

Dodatkowo informacji udzielaj:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia wiatowid  - 61/427-59-50

 

Uwaga: Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca