Start Leader Aktualności Nabór wniosków na działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nabór wniosków na działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Drukuj

  Lokalna Grupa Działania:

Stowarzyszenie Światowid

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 23 września – 07 października 2013 r.

– limit dostępnych środków: 686 203,83

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST NIEZBĘDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 08.07.2008 r. - TEKST JEDNOLITY

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

   „Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: 23 września – 07 października 2013 r.

– limit dostępnych środków: 1 134 289,25 zł

WNIOSEK
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERAJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPEŁNIE JEST NIEZBĘDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– termin składania wniosków: 23 września – 07 października 2013 r.

– limit dostępnych środków: 1 022 895,00

WNIOSEK
EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

 

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, (...) - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji (...) - załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy

Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomoc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOŚĆI OPERACJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST NIEZBĘDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 24.03.2010 r.

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

– termin składania wniosków: 23 września – 07 października 2013 r.

– limit dostępnych środków: 706 942,50

WNIOSEK
EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSRTUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONIMICZNEGO PLANU OPERACJI

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.)

Wzór zapytania ofertowego

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

MINIMALNE WYMAGANIA KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST NIEZBĘDNE DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  - materiał zostanie opublikowany w późniejszym terminie
Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje"

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 06.05.2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 13.07.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA Z DNIA 07.09.2010 r.

UWAGA - PISMO Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA "Zmiany w zasadach przyznania pomocy dla działania 413-311"

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie

Stowarzyszenia Światowid , Łubowo 1, 62-260 Łubowo w dniach:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Światowid: www.swiatowidlubowo.pl, a także:

-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w pkt. 3 i 4,

- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

LGD Stowarzyszenie Światowid będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„małe projekty” – co najmniej 14,5 punktów,

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi” – co najmniej 15 punktów.

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw” – co najmniej 18,5  punktów,

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – co najmniej 16 punktów.

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Światowid  - 61/427-59-50

 

Uwaga: Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca