UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniach od 15 do 17 kwietnia br. Czonkowie Rady Projekowej, Komisji Rewizyjnej, Zarzdu oraz pracownicy biura Stowarzyszenia wiatowid przebywali na szkoleniu na terenie dziaania Lokalnej Grupy Dziaania Lider Waecki. Uczestnicy szkolenia zakwaterowani byli w Orodku Przygotowa Olimpijskich w Waczu. Gównym celem projektu byo szkolenie z zakresu budowania parnerstwa, procedury oceny wniosków w ramach wdraania lokalnych strategii rozwoju oraz wymiana dowiadcze z inn Lokaln Grup Dziaania, realizujc na swoim terenie Program Leader.

Pierwszy dzie szkolenia skoncentrowany by na temacie partnerstwa, tego jak je budowa oraz jak osign zaoone cele w partnerstwie, nie zaburzajc jego funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia podzieleni na kilku osobowe grupy, pracowali nad tym jakie wartoci, umiejtnoci i dowiadczenie jest potrzebne aby zbudowa partnerstwo. Co moe zagrozi partnerstwu oraz jak przeciwdziaa kryzysowi w partnerstwie. Wszyscy doszli do wspólnych wniosków, e zbudowanie i utrzymanie partnerstwa jest bardzo trudnym, ale wartym podjcia zadaniem. W szkoleniu uczestniczyli równie pracownicy oraz Czonkowie Rady Projektowej LGD Lider Waecki.

Dzie zakoczy si spotkaniem z Panem Januszem Bartczakiem  - Prezesem LGD Lider Waecki oraz Prezesem Polskiej Sieci LGD. Tematem rozmowy bya kwestia nowego okresu programowania w latach 2014-2020 oraz roli jak maj w nim peni lokalne grupy dziaania. Dyskusja bya bardo ywa, nie zabrako rownie czasu na wymian dowiadcze pomidzy grupami w zwizku z realizacj Programu Leader, realizacj lokalnych stretegii rozwoju oraz funkcjonowaniem lokalnych grup dziaania, nabywaniem umiejetnoci i aktywizacj lokalnej spoecznoci.

Pierwsza cz drugiego dnia szkolenia skoncentorwana bya na omówieniu procedury oceny wniosków w ramach wdraania lokalnej strategii rozwoju. Szkolenie miao charakter warsztatu na którym uczestnicy na konkretnych przykadach wiczyli procedur oceny wniosków wedug kryteriów wyboru oraz kryteriów punktowych. Dokadnie omówione zostay równie wszystkie zmiany w procedurze oceny oraz kryteriach, które zostay naniesione po otrzymaniu zalece pokontrolnych Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Druga cz dnia zostaa powicona na odwiedzenie i poznanie terenu dziaania gospodarza, czyli LGD Lidera Waeckiego. Na pocztku zawitalimy do gospodarstwa agroturystycznego "W PIKNEJ DOLINIE" Pastwa Beaty i Andrzeja Tomajczyk, mieszczce si w miejscowoci Szwecja, nad rzek Piawa. Pani Beata opowiedziaa histori gospodarstwa oraz pokazaa zaplecze noclegowe tego miejsca. Nastpnie gospodarze ugocili nas przepysznym pstrgiem uwdzonym wczeniej na palenisku oraz wasnego wyrobu piwem. Smak ryby by niepowtarzalnym i na pewno na dugo pozostanie w pamici wielu z nas.


 Po zakoczeniu wizyty w gospodarstwie agroturystycznym naszym przewodnikiem zostaa Pani Agnieszka Cybulska - rodowita mieszkanka Szwecji, nauczycielka szkoy podstawowej w tej miejscowoci oraz Radna Gminy Wacz. Pani Agnieszka opowiedziaa nam histori miejscowoci Szwecja, lokaln strategi promocji miejscowoci - bardzo atrakcyjnej turystycznie ze wzgldu na rzek Piawa, przepywajcej przez rodek wsi. Nastpnie pokazaa nam pozostaoci po Wale Pomorskim w Zdbicach, miejscowoci wymarej, niepotraficej wykorzysta potencjau atrakcji turystycznych, które posiada oraz kilka dobrych praktyk z terenu Gminy Wacz. Na zakoczenie dnia w remizie straackiej w Szwecji Panie z Koa Gospody Wiejskich na czele z Pani Sotys tej wsi ugociy nas przepyszn kolacj i degustacj lokalnego produktu - kiszki szwedzkiej, która w 2012 roku zostaa wpisana na List Produktów Tradycyjnych.

W trzeci dzie zostay przeprowadzone warsztaty z obsugi Programu Elektroniczna Obsuga Wniosku. Od pocztku uczestnicy przeszli przez procedur oceny wniosków na konkretnych przykadach. Po intesywnej pracy na komputerach, przyszed czas zakoczenia szkolenia i powrotu do domu z bagaem nowych dowiadcze i pomysów do realizacji na naszym terenie.

Serdecznie dzikujemy Lokalnej Grupie Dziaania Lider Waecki, a w szczególnoci Panu Januszowi Bartczakowi i Panu Tomaszowi Albrechtowi za pomoc w organizacji szkolenia, za bardzo gocinne przyjcie nas i zbudowanie atmosfery przyjani i prawdziwego partnerstwa. Pani Agnieszce Cybulskiej za bardzo ciekawe przedstawienie nam historii miejsc, które odwiedzilimy oraz za zaraenie nas optymizmem i energi do dziaania w rodowisku  lokalnym i pokazaniem nam, e naprawd warto!

Szkolenie zostao sfiansowane w ramach dziaania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.