Start Leader Warsztaty SLOW FOOD

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Warsztaty SLOW FOOD Drukuj

 

 

     W tym roku Stowarzyszenie wiatowid we wspópracy ze Stowarzyszeniem SLOW FOOD Wielkopolska bdzie realizowa projekt: "Warsztaty smaku - Zmysowa Podró - czyli wiadome postrzeganie multisensoryczne". Warsztaty odbda si w 14 gminach z terenu naszego dziaania. Z kadej gminy w warsztacie moe wzi udzia tylko jedna szkoa podstawowa. Eliminacje odbywaj si na zasadzie pierwszestwa zgoszenia.

Postrzeganie to zjawisko subiektywne odgrywajce kluczow rol w procesie poznawczym wiata i w duej mierze determinujce wybory yciowe czowieka. U podstaw tych wyborów le za bodce zmysowe. Na warsztatach smaku uczymy jak interpretowa róne bodce zmysowe aby waciwie rozpozna i doceni walory ywnoci. Tumaczymy jak zrozumie niektóre z mechanizmów, poprzez które owe bodce wchodz w interakcje, co prowadzi do wielozmysowego poznawania wiata. Przeprowadzamy wiczenia poczone z degustacjami, które angauj wszystkie zmysy uczestników, kojarzymy to co znane z tym co dopiero poznajemy poprzez proste i zoone zadania. Nowo nabyte umiejtnoci powinny uczyni uczestników bardziej wiadomymi konsumentami.

Na warsztaty smaku ZMYSOWA PODRÓ skada si z 6 moduów tematycznych:

1) Spójrz, nie dotykaj,

2) Odkrywamy aromaty,

3) Tekstura i konsystencja,

4) Chrup czy trzask,

5) Doznania podniebienia,

6) wiadome postrzeganie multisensoryczne.

Cele warsztatów smaku to:

1. Udzia w zorganizowanym dowiadczeniu rozpoznawania i interpretacji bodców zmysowych dotyczcych ywnoci.

2. Rozbudzenie ciekawoci rozumienia niektórych emocji jakie towarzysz przy wyborze ywnoci.

3. Rozwój wiadomoci wyborów dotyczcych odywiania.

4. Nabycie umiejtnoci przewidywania efektów dokonywanych wyborów

dotyczcych ywnoci.

 5. Uwraliwienie uczestników na konieczno ochrony rodowiska.

Stosowana metodologia:

Metoda prowadzenia warsztatów, poczenie nauki z wymian dowiadcze, opracowana zostaa przez midzynarodowy ruch Slow Food i przystosowana do polskich warunków. Metoda bazuje gównie na wymianie spostrzee uczestników, odkrywaniu preferencji i czerpaniu radoci ze wspólnego wykonywania szeregu wicze. Warsztaty promuj wyjtkowo i rónorodno dowiadcze kadego uczestnika. Nie osdzaj, nie szereguj i nie podaj uniwersalnych regu. Promuj indywidualno. Stymulacja zmysów, poprzez dostarczanie rónorodnych wrae, pozwala uczestnikom warsztatów zarejestrowa owe doznania w ich pamici sensorycznej. Jest to holistyczna podró od zmysów po emocje, w któr zaangaowane s umiejtnoci manualne, twórcze, wyobrania i intuicja uczestników. Efektem tej podróy jest zrozumienie pewnych mechanizmów, które decyduj o naszych konsumpcyjnych preferencjach, i które pomagaj w ich przewartociowaniu.

Kady temat trwa 2 godziny lekcyjne. W szeciu moduach bdzie bra udzia grupa 20 uczniów z kadej szkoy podstawowej.  Warsztaty s sfinansowane z Programu Laeder PROW 2007-2013 w ramach dziaania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja, EFRROW "Europa inwestujca w obszary wiejskie".