Start Leader Aktualności Szkolenie w ramach Osi 4 LEADER

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Szkolenie w ramach Osi 4 LEADER Drukuj
środa, 12 sierpień 2009 11:32

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid
bardzo serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące:

 uzyskania pomocy dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, składanych w ramach Osi 4 Leader
w ramach PROW 2007-2013 
DZIAŁANIE 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do:

1. osób fizycznych:

 • obywateli państwa członowskiego Unii Europejskiej,
 •  pełnoletnich,
 • zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju

2. osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 • działających na podstawie  przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętych LSR lub prowadzących działalność na tym obszarze
 • utworzonych na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji albo stowarzyszeń, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze 

 

Zakres pomocy:

 • Szkolenia i inne przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości,
 • Działania związane z inicjowaniem powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawianych,
 • Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 • Wydawanie materiałów folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego strategią;
 • Utworzenie lub zmodernizowanie stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;
 •  Budowa lub odbudowa małej infrastruktury turystycznej (szlaków rowerowych, konnych iwodnych, ścieżek dydaktycznych i spacerowych, miejsc biwakowych, wypoczynkowych i biesiadnych);
 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego;
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • Zachowanie, odtworzenie zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego ikrajobrazowego, w tym rekonstrukcja tradycyjnej zieleni wiejskiej, śródpolnej i przydrożnej;
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej w tym rolniczej;
 • Remont lub wyposażenie muzeów i izb tradycji.
 • Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych,
 • Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego,
 • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów,
 • Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
 • Udostępnianie społeczności lokalnej sprzętu komputerowego, w tym sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
 • Organizacja imprez kulturalnych;
 • Szkolenia, kursy, pokazy o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

Wysokość pomocy:

Pomoc w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta.
Pomocy na realizację jednego małego projektu nie może być niższa niż 4,5 tys. złotych a wyższa niż 25 tys. złotych.
Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Harmonogram przewidzianych terminów naborów wniosków:

 • Czwarty kwartał 2009r.
 • Trzeci kwartał 2010r.
 • Trzeci kwartał 2011r.
 • Trzeci kwartał 2012r.
 • Trzeci kwartał 2013r.

 

 Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

26 sierpnia 2009 r. godz. 12.30 w Nekielskim Ośrodku Kultury

26 sierpnia 2009 r. godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta  w Kostrzynie

 

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy !

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzjąca PROW na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi