Start Leader Szkolenie w ramach Osi 4 LEADER

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Szkolenie w ramach Osi 4 LEADER Drukuj
środa, 12 sierpień 2009 11:32

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid
bardzo serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczce:

 uzyskania pomocy dla maych projektów tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, skadanych w ramach Osi 4 Leader
w ramach PROW 2007-2013 
DZIAANIE 4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do:

1. osób fizycznych:

 • obywateli pastwa czonowskiego Unii Europejskiej,
 •  penoletnich,
 • zamieszkaych lub prowadzcych dziaalno na obszarze objtym lokaln strategi rozwoju

2. osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, którym ustawy przyznaj zdolno prawn:

 • dziaajcych na podstawie  przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, które posiadaj siedzib na obszarze objtych LSR lub prowadzcych dziaalno na tym obszarze
 • utworzonych na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji albo stowarzysze, które posiadaj siedzib na obszarze objtym LSR lub prowadz dziaalno na tym obszarze 

 

Zakres pomocy:

 • Szkolenia i inne przedsiwzicia edukacyjne z zakresu przedsibiorczoci,
 • Dziaania zwizane z inicjowaniem powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakoci produktów i usug bazujcych na lokalnych zasobach,
 • Wykorzystanie energii pochodzcej ze róde odnawianych,
 • Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosa.
 • Wydawanie materiaów folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczcych obszaru objtego strategi;
 • Utworzenie lub zmodernizowanie stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczcych obszaru objtego LSR;
 •  Budowa lub odbudowa maej infrastruktury turystycznej (szlaków rowerowych, konnych iwodnych, cieek dydaktycznych i spacerowych, miejsc biwakowych, wypoczynkowych i biesiadnych);
 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego;
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzdów i zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosa;
 • Zachowanie, odtworzenie zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego ikrajobrazowego, w tym rekonstrukcja tradycyjnej zieleni wiejskiej, ródpolnej i przydronej;
 • Wykorzystanie energii pochodzcej ze róde odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia dziaalnoci kulturalnej lub gospodarczej w tym rolniczej;
 • Remont lub wyposaenie muzeów i izb tradycji.
 • Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych,
 • Promocja lokalnej twórczoci kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego,
 • Podnoszenie wiadomoci spoecznoci lokalnej, w tym przez organizacj szkole i innych przedsiwzi o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzdów, zwyczajów,
 • Remont lub wyposaenie wietlic wiejskich;
 • Udostpnianie spoecznoci lokalnej sprztu komputerowego, w tym sprztu umoliwiajcego dostp do Internetu;
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzdów i zwyczajów;
 • Organizacja imprez kulturalnych;
 • Szkolenia, kursy, pokazy o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

Wysoko pomocy:

Pomoc w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynosi 100 tys. zotych na jednego beneficjenta.
Pomocy na realizacj jednego maego projektu nie moe by nisza ni 4,5 tys. zotych a wysza ni 25 tys. zotych.
Refundacji podlega nie wicej ni 70% kosztów kwalifikowanych.

Harmonogram przewidzianych terminów naborów wniosków:

 • Czwarty kwarta 2009r.
 • Trzeci kwarta 2010r.
 • Trzeci kwarta 2011r.
 • Trzeci kwarta 2012r.
 • Trzeci kwarta 2013r.

 

 Szkolenia odbd si w nastpujcych terminach:

26 sierpnia 2009 r. godz. 12.30 w Nekielskim Orodku Kultury

26 sierpnia 2009 r. godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzdu Miasta  w Kostrzynie

 

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy !

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Projekt wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarzdzjca PROW na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi