UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
wtorek, 24 sierpień 2010 10:50

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid z ubowa

ogasza nabór na stanowisko

„Asystent eksperta ds. administracji i rachunkowoci”
                                                                                                                                                                             

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania niezbdne:

 •  wyksztacenie rednie lub wysze;
 • bardzo dobra znajomo MS OFFICE;
 • minimum dobra znajomo programów rozliczeniowych, znajomo rachunkowoci i prawa administracyjnego;
 • znajomo jzyka angielskiego lub niemieckiego;
 • prawo jazdy kategoria B;
 • wiek i pe - nie okrela si.

 Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialno i obowizkowo;
 • dobra organizacja;
 • samodzielno;
 • uporzdkowany styl pracy;
 • umiejtno pracy pod presj czasu;
 • umiejtno równolegego i efektywnego prowadzenia kilku spraw;
 • atwo w realizacji zada o charakterze pamiciowym i rachunkowym;
 • umiejtno pracy w zespole.

Gówne obowizki:

 • zbieranie materiaów, redakcja i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • referent ksigowy, w tym prowadzenie kasy gotówkowej i obsuga kontaktów z bankiem;
 • pomoc i wspópraca przy organizacji Targu wiejskiego;
 • prace administracyjno-biurowe w tym przyjmowanie, sprawdzenia rozdzielanie i dorczanie korespondencji, rejestrowanie i nadawanie znaków sprawom wedug przyjtych zasad, opis, przechowywanie i archiwizacja akt;
 • przygotowywanie dokumentów finansowo-rozliczeniowych, dekretacja, kontrola poprawnoci merytoryczno - finansowej;
 • udzia w szkoleniach i konferencjach podnoszcych kwalifikacje zawodowe niezbdne dla sprawnego funkcjonowania LGD;
 • archiwizowanie wszelkich dokumentów dostarczonych do Lokalnej Grupy Dziaania zgodnie z przyjtymi zasadami i systemem archiwizacji;
 • obsuga techniczna Walnego Zgromadzenia, Rady Projektowej, Zarzdu, Komisji Rewizyjnej i szkole;
 • gospodarowanie zapleczem biura, sprztem i zapasami;
 • zastpowanie w trakcie nieobecnoci eksperta ds. administracji i rachunkowoci;
 • inne biece zadania wyznaczone przez Zarzd.

Wymagane dokumenty:

 • yciorys zawodowy;
 • list motywacyjny z okreleniem stanowiska, o jakie ubiega si Kandydat;
 • kserokopia dyplomu powiadczajcego wyksztacenie oraz innych dokumentów potwierdzajcych posiadane kompetencje zawodowe wymagane na stanowisku pracy ;
 • podpisana klauzula o treci: „Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”;
 • owiadczenie o niekaralnoci za przestpstwo popenione umylnie oraz o korzystaniu z peni praw publicznych;

Osoby zainteresowane udziaem w rekrutacji prosimy o skadanie wymaganych dokumentów do dnia 30.09.2010 r. w biurze Stowarzyszenia wiatowid lub przesyanie na adres:

 

LGD Stowarzyszenie wiatowid
62-260 ubowo 1
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystent eksperta ds. administracji i rachunkowoci”
( decyduje data wpywu dokumentów do biura Stowarzyszenia )

 

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpyn do Stowarzyszenia wiatowid w ubowie po upywie wyej wymienionego terminu nie bd rozpatrywane. Oferty odrzucone zostan komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostan powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej www.swiatowidlubowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzdzie Gminy w ubowie.