Start Leader

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid
PROGRAM LEADER

 

Leader – początek

Od dnia 1 maja 2004 roku Polska korzysta z możliwości, jakie daje Wspólna Polityka Rolna (WPR) oraz Polityka Regionalna (Spójności) Unii Europejskiej.
1 stycznia 2007 rozpoczęła się nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, a zarazem nowy okres programowania.W Polsce, w ramach EFRROWEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oferuje 22 działania. Jego instrumenty zostały podzielone na osie priorytetowe:

 

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:

 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem
 • rolnictwa i leśnictwa
 • Uczestnictwo rolników w Systemach Jakości Żywności
 • Działania informacyjne i promocyjne
 • Grupy producentów rolnych

 

Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
  niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy

            i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • Odnowa i rozwój wsi

Oś 4. Leader:

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdrażanie projektów współpracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

 

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społecznośćwiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących:  zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp. a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

Celem Programu Leader jest  wzmocnienie inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności obszarów wiejskich. Podejście Leader tworzy oś priorytetową 4.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie osi 4 Leader

 

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

instytucja zarządzająca

 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

agencja płatnicza dla całego PROW 2007-2013 i podmiot wdrażający dla projektów: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanych w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Samorząd Województwa (SW) – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
podmiot wdrażający dla działań: Wdrażanie projektów współpracy i Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania oraz dla projektów Odnowa i rozwój wsi i Małe Projekty realizowanych w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju