Start Leader

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid
PROGRAM LEADER

 

Leader – pocztek

Od dnia 1 maja 2004 roku Polska korzysta z moliwoci, jakie daje Wspólna Polityka Rolna (WPR) oraz Polityka Regionalna (Spójnoci) Unii Europejskiej.
1 stycznia 2007 rozpocza si nowa perspektywa budetowa Unii Europejskiej, a zarazem nowy okres programowania.W Polsce, w ramach EFRROWEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany bdzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oferuje 22 dziaania. Jego instrumenty zostay podzielone na osie priorytetowe:

 

O 1. Poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego:

 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i lenictwie
 • Uatwianie startu modym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Korzystanie z usug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwikszanie wartoci dodanej podstawowej produkcji rolnej i lenej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem
 • rolnictwa i lenictwa
 • Uczestnictwo rolników w Systemach Jakoci ywnoci
 • Dziaania informacyjne i promocyjne
 • Grupy producentów rolnych

 

O 2. Poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich:

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
  niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Program rolnorodowiskowy (patnoci rolnorodowiskowe)
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni rolne
 • Odtwarzanie potencjau produkcji lenej zniszczonego przez katastrofy

            i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

O 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej:

 • Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw
 • Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
 • Odnowa i rozwój wsi

O 4. Leader:

 • Wdraanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdraanie projektów wspópracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja

 

Leader jest oddolnym partnerskim podejciem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Dziaania (LGD), polegajcym na opracowaniu przez lokaln spoecznowiejsk Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikajcych z niej innowacyjnych projektów czcych:  zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp. a take wiedz i umiejtnoci przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i spoecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworz partnerstwo zwane lokaln grup dziaania, które jest reprezentatywne dla obszaru objtego LSR.

Celem Programu Leader jest  wzmocnienie inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji spoecznoci obszarów wiejskich. Podejcie Leader tworzy o priorytetow 4.

Instytucje zaangaowane we wdraanie osi 4 Leader

 

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

instytucja zarzdzajca

 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

agencja patnicza dla caego PROW 2007-2013 i podmiot wdraajcy dla projektów: Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw realizowanych w ramach dziaania Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Samorzd Województwa (SW) – Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego
podmiot wdraajcy dla dziaa: Wdraanie projektów wspópracy i Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania oraz dla projektów Odnowa i rozwój wsi i Mae Projekty realizowanych w ramach dziaania Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju