UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs "Opowiedz"... edycja 2013 Drukuj

KONKURS „Opowiedz...” edycja 2013 rozpoczyna się !!!

Stowarzyszenie Światowid ogłasza dla grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” konkurs  „Opowiedz ...” informacje szczegółowe po kliknięciu "więcej".

CEL KONKURSU

Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs), prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac. 

ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie VIII”, realizujących lokalne konkursy grantowe w 2013 roku.

KATEGORIE KONKURSOWE

Projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości. Żadna z tysięcy inicjatyw realizowanych w całej Polsce nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących udział w Programie. W każdym z projektów chodziło o zmianę ludzkich zachowań, przeobrażenie wyglądu miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i z daleka.

Kategorie Konkursu „Opowiedz…” wychodzą naprzeciw tym zmianom, dlatego Akademia zaprasza do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.

Zależy nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów Działaj Lokalnie powinni pokazać swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniałe rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.


Kategoria 1: Człowiek

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.


Kategoria 2: Miejsce

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.


Kategoria 3: Motyw

Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

Nadesłana praca może zostać przeniesiona przez Kapitułę do innej kategorii, jeśli Kapituła uzna, że praca lepiej wpisuje się w inną kategorię niż w tę, w której została zgłoszona.

FORMA PRAC

Prace do konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

Reportaż multimedialny:

nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Krótki film:

nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Nie przyjmujemy prac na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili. Przyjmujemy jedynie linki do stron internetowych. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.

Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do konkursu, jak również w serwisie, w którym została zamieszczona praca.

Prace konkursowe powinny być opatrzone oświadczeniem:
[Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Przedstawiony projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
oraz zawierać logo Programu Działaj Lokalnie na planszy końcowej.

 

ETAPY KONKURSU

I etap (lokalny) prowadzony przez ODL Stowarzyszenie Światowid

Organizowany jest lokalnie przez Stowarzyszenie Światowid dla swoich grantobiorców, realizujących projekty w 2013 roku. Jego efektem będzie wyłonienie przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Światowid jednej najlepszej pracy w każdej kategorii. Następnie prace te przesłane zostaną do Akademii, gdzie zostaną zakwalifikowane do II etapu.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  I etapu realizowanego przez Stowarzyszenie Światowid:

lipiec 2013– na spotkaniach z granatowcami podczas podpisywania umów przedstawienie idei i regulaminu Konkursu Opowiedz z sposobem wsparcia ze strony ODL

lipiec/sierpień 2013 – tworzenie listy organizacji, które są chętne do udziału w wsparciu przy Konkursie Opowiedz

sierpień – wrzesień 2013 – spotkania w biurze stowarzyszenia realizatorów projektów DL z koordynatorami i tutorami w celu omówienia zasad współpracy, szczegółowego regulaminu i zasad konkursu, analiza dotychczasowych dokonań, przekazanie uczestnikom materiałów pomocniczych (w tym przygotowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce)

sierpień – grudzień 2013– spotkania tutorów z realizatorami projektów i pomoc w tworzeniu prac konkursowych. Tutorzy odbędą spotkania na miejscu u grantobiorców i udzielą im niezbędnego wsparcia i pomocy w realizacji prac konkursowych.

sierpień -grudzień 2013 – przekazanie do stowarzyszenia notatek ze spotkań wykonywanych przez turotów z informacją zwrotną o przebiegu i zakresie spotkania oraz rozwoju prac na konkurs

sierpień – grudzień 2013– indywidualne doradztwo w biurze ODL polegające na wymianie opinii i podaniu wskazówek dla organizacji, które nie korzystają z tutoringu a przed ostatecznym oddaniem pracy chcą ją skonsultować z koordynatorami programu

styczeń 2014– przyjmowanie prac w konkursie lokalnym ODL Stowarzyszenia Światowid.

styczeń 2014 -Posiedzenie komisji.

Zasady oceniania prac przez komisję na I etapie:

1. każda praca będzie oceniania według następującej skali:

- zgodność z kategorią 0-10 pkt

- spójność opowieści  0-10 pkt

- posiadanie zakończenia historii 0-10 pkt

- walory techniczne montażu 0-10 pkt

- dobór muzyki, tekstu, podkładu 0-10 pkt

2. prace w zgłoszonych kategoriach po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych od każdego członka jury utworzą listę zwycięzców

3. najlepsze prace zostaną przekazane do konkursu ogólnopolskiego

luty 2014 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wspólne oglądanie prac z komentarzem członków jury.

luty 2014 – przesłanie prac na konkurs ogólnopolski do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


Specjalnie na potrzeby Konkursu „Opowiedz…” na stronie internetowej Programu http://www.dzialajlokalnie.pl/article-21-Informacje_o_konkursie.html#.Ud646m2IvIV , w zakładce Konkurs „Opowiedz…” Akademia przygotowała materiały, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu lokalnego etapu Konkursu:

•     broszura „Twórcze opowiadanie o projektach społecznych”,

•     krótki film zawierający uniwersalne uwagi jurorów,  

•     prezentację zawierającą prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu,

•     wskazówki dotyczące wykorzystania muzyki w pracach konkursowych,

•     przykładowa plansza końcowa (do umieszczenia w pracy konkursowej)

II etap (ogólnopolski)

W drugim etapie konkursu oceny prac wyłonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Każdy ODL, który przeprowadził I etap Konkursu, może złożyć jedną pracę w każdej kategorii (nie ma obowiązku składania prac we wszystkich kategoriach). Komisja ma prawo zdecydować ile prac zostanie nagrodzonych, komisja decyduje też o wysokości nagród.

Wyniki ogłoszone zostaną na Gali podsumowującej Konkursy 2013, która odbędzie się w czerwcu 2014 roku.

Pula nagród finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wyniesie około 12 000 złotych. Nagrody przeznaczone są dla organizacji/grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2013 roku.

KRYTERIA, KTÓRYMI KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE KOMISJA SELEKCYJNA W II ETAPIE KONKURSU

Zgodność prac z tematyką konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.

Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu).

Przejrzystośći oryginalność prac.

Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; Komisja będzie zwracać uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.

Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu.