Start Konkurs "Opowiedz..." Konkurs "Opowiedz"... edycja 2013

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs "Opowiedz"... edycja 2013 Drukuj

KONKURS „Opowiedz...” edycja 2013 rozpoczyna si !!!

Stowarzyszenie wiatowid ogasza dla grantobiorców Programu „Dziaaj Lokalnie” konkurs  „Opowiedz ...” informacje szczegóowe po klikniciu "wicej".

CEL KONKURSU

Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs), prowadzony w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie”, ma na celu zachcenie grantobiorców Orodków Dziaaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania wasnych dziaa i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie”, a przez to ich wpywu na aktywizacj lokalnej spoecznoci oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs suy wyonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykadów twórczego pokazywania projektów Dziaaj Lokalnie.

Prace powstae w ramach konkursu „Opowiedz…” powinny spenia funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystujc przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysowoci. Chcemy, aby autorzy prac skupili si zarówno na formie, jak i na treci prac. 

ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczcych w Programie „Dziaaj Lokalnie VIII”, realizujcych lokalne konkursy grantowe w 2013 roku.

KATEGORIE KONKURSOWE

Projekty realizowane w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie” nakierowane s na budowanie dobra wspólnego przez mieszkaców maych miejscowoci. adna z tysicy inicjatyw realizowanych w caej Polsce nie odbyaby si, gdyby nie zaangaowanie, pomysowo, aktywno ludzi biorcych udzia w Programie. W kadym z projektów chodzio o zmian ludzkich zachowa, przeobraenie wygldu miejscowoci lub te stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokó którego bd jednoczy si dziaania mieszkaców i który przycignie goci z bliska i z daleka.

Kategorie Konkursu „Opowiedz…” wychodz naprzeciw tym zmianom, dlatego Akademia zaprasza do skoncentrowania si na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrae w danej miejscowoci, a take na wypromowaniu inicjatyw, które s ciekaw propozycj dla caego regionu.

Zaley nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomoc twórczych rodków wyrazu realizatorzy projektów Dziaaj Lokalnie powinni pokaza swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniae rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszy w spoecznociach w wyniku ich aktywnoci.


Kategoria 1: Czowiek

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedz o konkretnych osobach zaangaowanych w realizacj projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustruj zmian, jaka dokonaa si w caej spoecznoci, w której realizowane byy dziaania. Mog to by lokalni liderzy, ale te zwykli uczestnicy projektu, doroli i dzieci – kady, kto moe by bohaterem historii zwizanej z projektem.


Kategoria 2: Miejsce

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszy w miejscowociach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane byy projekty. Wane jest, aby pokaza stan sprzed zmiany, a nastpnie pokaza wspóln prac i oczywicie - efekt. Zaley nam, aby prace w tej kategorii pokazyway miejsce, które czy ludzi.


Kategoria 3: Motyw

Kategoria „Motyw” daje moliwo podzielenia si sukcesem skoncentrowanym wokó pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegld, konkurs, happening, warsztat etc.), które przycigno zarówno mieszkaców, jak i turystów. W tej kategorii mieszcz si równie regionalne wytwory zwizane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowice motyw przewodni zrealizowanego projektu. Wane, aby ogniskoway zainteresowanie mieszkaców i pozwalay na ich rozwój, odpowiadajc jednoczenie na konkretne potrzeby. Zaley nam, aby prace w tej kategorii pokazay taki motyw, który poczy ludzi.

Nadesana praca moe zosta przeniesiona przez Kapitu do innej kategorii, jeli Kapitua uzna, e praca lepiej wpisuje si w inn kategori ni w t, w której zostaa zgoszona.

FORMA PRAC

Prace do konkursu mog mie jedn z dwóch form:

Reporta multimedialny:

nie duszy ni 2,5 minuty; naley przesa link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umoliwiajcym prezentacj filmów, wideoklipów lub wasnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Krótki film:

nie duszy ni 2,5 minuty; naley przesa link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umoliwiajcym prezentacj filmów, wideoklipów lub wasnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Nie przyjmujemy prac na pytach CD i innych nonikach, jak równie w postaci zaczników do e-maili. Przyjmujemy jedynie linki do stron internetowych. Prace, które nie speniaj wymienionych parametrów mog zosta odrzucone z przyczyn formalnych.

Do kadej pracy (niezalenie od formy) musi by doczony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddajcy najwaniejsze zaoenia projektu. Opis naley zamieci w karcie zgoszenia do konkursu, jak równie w serwisie, w którym zostaa zamieszczona praca.

Prace konkursowe powinny by opatrzone owiadczeniem:
[Tytu lub opis utworu] jest dostpny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Przedstawiony projekt dofinansowano ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.
oraz zawiera logo Programu Dziaaj Lokalnie na planszy kocowej.

 

ETAPY KONKURSU

I etap (lokalny) prowadzony przez ODL Stowarzyszenie wiatowid

Organizowany jest lokalnie przez Stowarzyszenie wiatowid dla swoich grantobiorców, realizujcych projekty w 2013 roku. Jego efektem bdzie wyonienie przez Orodek Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid jednej najlepszej pracy w kadej kategorii. Nastpnie prace te przesane zostan do Akademii, gdzie zostan zakwalifikowane do II etapu.
HARMONOGRAM DZIAA  I etapu realizowanego przez Stowarzyszenie wiatowid:

lipiec 2013– na spotkaniach z granatowcami podczas podpisywania umów przedstawienie idei i regulaminu Konkursu Opowiedz z sposobem wsparcia ze strony ODL

lipiec/sierpie 2013 – tworzenie listy organizacji, które s chtne do udziau w wsparciu przy Konkursie Opowiedz

sierpie – wrzesie 2013 – spotkania w biurze stowarzyszenia realizatorów projektów DL z koordynatorami i tutorami w celu omówienia zasad wspópracy, szczegóowego regulaminu i zasad konkursu, analiza dotychczasowych dokona, przekazanie uczestnikom materiaów pomocniczych (w tym przygotowanych przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce)

sierpie – grudzie 2013– spotkania tutorów z realizatorami projektów i pomoc w tworzeniu prac konkursowych. Tutorzy odbd spotkania na miejscu u grantobiorców i udziel im niezbdnego wsparcia i pomocy w realizacji prac konkursowych.

sierpie -grudzie 2013 – przekazanie do stowarzyszenia notatek ze spotka wykonywanych przez turotów z informacj zwrotn o przebiegu i zakresie spotkania oraz rozwoju prac na konkurs

sierpie – grudzie 2013– indywidualne doradztwo w biurze ODL polegajce na wymianie opinii i podaniu wskazówek dla organizacji, które nie korzystaj z tutoringu a przed ostatecznym oddaniem pracy chc j skonsultowa z koordynatorami programu

stycze 2014– przyjmowanie prac w konkursie lokalnym ODL Stowarzyszenia wiatowid.

stycze 2014 -Posiedzenie komisji.

Zasady oceniania prac przez komisj na I etapie:

1. kada praca bdzie oceniania wedug nastpujcej skali:

- zgodno z kategori 0-10 pkt

- spójno opowieci  0-10 pkt

- posiadanie zakoczenia historii 0-10 pkt

- walory techniczne montau 0-10 pkt

- dobór muzyki, tekstu, podkadu 0-10 pkt

2. prace w zgoszonych kategoriach po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych od kadego czonka jury utworz list zwycizców

3. najlepsze prace zostan przekazane do konkursu ogólnopolskiego

luty 2014 – ogoszenie wyników, wrczenie nagród i wspólne ogldanie prac z komentarzem czonków jury.

luty 2014 – przesanie prac na konkurs ogólnopolski do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


Specjalnie na potrzeby Konkursu „Opowiedz…” na stronie internetowej Programu http://www.dzialajlokalnie.pl/article-21-Informacje_o_konkursie.html#.Ud646m2IvIV , w zakadce Konkurs „Opowiedz…” Akademia przygotowaa materiay, które mog by pomocne w przeprowadzeniu lokalnego etapu Konkursu:

•     broszura „Twórcze opowiadanie o projektach spoecznych”,

•     krótki film zawierajcy uniwersalne uwagi jurorów,  

•     prezentacj zawierajc prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu,

•     wskazówki dotyczce wykorzystania muzyki w pracach konkursowych,

•     przykadowa plansza kocowa (do umieszczenia w pracy konkursowej)

II etap (ogólnopolski)

W drugim etapie konkursu oceny prac wyonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powoana przez Akademi i Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci. Kady ODL, który przeprowadzi I etap Konkursu, moe zoy jedn prac w kadej kategorii (nie ma obowizku skadania prac we wszystkich kategoriach). Komisja ma prawo zdecydowa ile prac zostanie nagrodzonych, komisja decyduje te o wysokoci nagród.

Wyniki ogoszone zostan na Gali podsumowujcej Konkursy 2013, która odbdzie si w czerwcu 2014 roku.

Pula nagród finansowanych ze rodków Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci wyniesie okoo 12 000 zotych. Nagrody przeznaczone s dla organizacji/grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.

Nagrody zostan wrczone laureatom podczas gali podsumowujcej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach VIII edycji Programu „Dziaaj Lokalnie” w 2013 roku.

KRYTERIA, KTÓRYMI KIEROWA SI BDZIE KOMISJA SELEKCYJNA W II ETAPIE KONKURSU

Zgodno prac z tematyk konkursu – w jakim stopniu prace pokazuj efekty projektu z uwzgldnieniem pokazania zmian (zgodnie z dan kategori) oraz ilustruj budowanie dobra wspólnego.

Atrakcyjno wykorzystanych rozwiza technicznych i plastycznych (tj.: jako obrazu i dwiku, sposób montau).

Przejrzystoi oryginalno prac.

Komunikatywno prac – na ile prace opowiadaj histori projektu i zmiany, jaka zasza dziki niemu; Komisja bdzie zwraca uwag, czy prace rzeczywicie opowiadaj, a nie tylko dokumentuj histori projektu.

Estetyka, artystyczna wraliwo z jak autorzy podeszli do tematu.