UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Idea konkursu

Konkurs „Opowiedz…” jest jednym z elementów programu Dziaaj Lokalnie VI, który Stowarzyszenie wiatowid realizuje od 2008 roku. Adresowany jest do organizacji, które otrzymay dofinansowanie na zrealizowanie swoich pomysów, majcych gównie na celu zaktywizowanie spoecznoci lokalnych. Gównym celem konkursu jest opowiedzenie o wasnej dziaalnoci podejmowanej w ramach projektu, pokazanie jak te dziaania wpywaj na aktywizacj lokalnej spoecznoci i przyczyniaj si do budowania dobra wspólnego. Ta osobista opowie moe by przekazywana za porednictwem: zdj, dwiku, sów, filmu, prezentacji multimedialnej, swojej wspópracy z mediami oraz innej formy autoprezentacji.

Konkurs skada si z dwóch etapów: I rozgrywanego na poziomie lokalnym oraz II podczas którego oceny nadesanych prac wyonionych w I etapie, dokonuje Komisja Selekcyjna powoana przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykask Fundacj Wolnoci. Na etapie drugim na zwycizców czekaj nagrody finansowe.

 Posiedzenie komisji

W dniu 17 lutego br. w biurze Stowarzyszenia wiatowid odbyo si posiedzenie komisji oceniajcej prace nadesane na konkurs „Opowiedz…” . Pierwszy etap konkursu trwa od 03 sierpnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. W sumie do Stowarzyszenia wpyno 11 prac w tym 4 w kategorii fotoreporta, 3 w kategorii reporta multimedialny, 2 w kategorii informacja o realizacji i efektach projektu i 2 prace w kategorii wspópraca z mediami.

Na I etapie konkursu sporód nadesanych prac, komisja w skadzie: Katarzyna Jórga, Grayna Manikowska-Krawiec, Karol Soberski, Sawomir Moraczyski, Rafa Jerzak wyonio 3 najlepiej opowiedziane historie. Do II etapu konkursu, który bdzie rozstrzygnity ju w Warszawie, przez Akademi Rozwoju Filantropii, zostan wysane cztery prace, po jednej z w/w kategorii.

Prace zostay ocenione przede wszystkim pod wzgldem  zgodnoci i czytelnoci prac z tematyk realizowanych projektów tzn. w jakim stopniu przedstawiaj one problemy i potrzeby rodowiska, pokazuj efekty dziaa grantobiorcy z uwzgldnieniem stanu przed i w trakcie dziaania. Wane byo to aby prace ilustroway budowanie dobra wspólnego, byy komunikatywne i funkcjonalne czyli wykorzystyway róne rozwizania techniczne
i plastyczne. Brane byy równie pod uwag takie elementy jak: atrakcyjno, przejrzysto, oryginalno praz oraz estetyka i artystyczna wraliwo z jak autorzy prac podeszli do tematu.

 

 

Wrczenie nagród

W dniu wczorajszym tj. 22 lutego br. na spotkanie podsumowujce konkurs zostali zaproszeni wszyscy autorzy nadesanych prac. Za ich obopóln zgod prace zostay omówione na forum. Komisja przedstawia swoje opinie na temat prac oraz uzasadnia przyznan punktacj. Jak sami uczestnicy konkursu przyznali, bya to dla nich bardzo dobra lekcja, z której wycignli wiele cennych uwag na przyszo.

Nastpnie na zakoczenie zostay wrczone nagrody i wyrónienia. Poniej przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce zajo Stowarzyszenie Pelikan z ydowa za prac „Pominika - pamitajmy o przeszoci” - informacja o realizacji i efektach projektu umieszczona na stronie internetowej www.stowarzyszeniepelikan.eu

II miejsce otrzyma Uczniowski Klub Sportowy „Jarzbek” za prac „Podkozioki - chluba naszego narodu” - reporta multimedialny

III miejsce otrzymao Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” oddzia Kiszkowo za materia nadesany w kategorii wspópraca z mediami.

Parafia w. Andrzeja Apostoa w Nekli oraz Czerniejewskie Koo Kobiet Aktywnych otrzymay wyrónienia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysów i odwagi oraz dzikujemy za przesane prace na konkurs !!!

 

 

Zorganizowanie konkursu byoby niemoliwe gdyby nie dofinansowanie otrzymane od Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Anna Nawrocka